การนำเสนอผลการดำเนินโครงการ Multi Mentoring System ปีที่ 2 กลุ่ม MMS 2 – ภาคกลาง

การนำเสนอผลการดำเนินโครงการ Multi Mentoring System ปีที่ 2 กลุ่ม MMS 2 – ภาคกลาง
โดย  ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว (Head Coach MMS 2 – ภาคกลาง)
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

วัตถุประสงค์ของโครงการ Multi Mentoring System ปีที่ 2 กลุ่ม MMS 2 – ภาคกลาง

  1. เพื่อสร้างกลไกการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ มีความมุ่งมั่นทำวิจัยที่มีคุณภาพ สู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ
  2. พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) และมีทักษะการวิจัยเป็นเครือข่าย
  3. หาแนวทางหรือมาตรการช่วยผลักดันให้นักวิจัยรุ่นใหม่สามารถสิ้นสุดโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. สร้างกระบวนการติดตามและเร่งรัดโครงการวิจัยที่ดำเนินการล่าช้า ผ่านทีมโค้ชของ สกสว.และมหาวิทยาลัย

ประเด็นนำเสนอผลการดำเนินโครงการ Multi Mentoring System ปีที่ 2 กลุ่ม MMS 2 – ภาคกลาง

  • หลักสูตรการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยพี่เลี้ยง
  • กระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการทุนอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่
  • การทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย
สไลด์ผลการดำเนินโครงการ Multi Mentoring System ปีที่ 2 กลุ่ม MMS 2 - ภาคกลาง
MMS62_TSRI_Outing
การปฏิรูประบบการอุดมศึกษาฯ
บทบาทของ สป.อว. ต่อ ทุนอาจารย์รุ่นใหม่