รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2550 ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

 Award_Res50_sakesan รางวัลชมเชย (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)
จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผลงาน : เครื่องผ่าทุเรียนดิบเพื่อการแปรรูปโดยใช้ระบบไฮดรอลิค
นายเสกสรร สีหงษ์
ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา กพส.
>> รายละเอียด