Live สด – การบรรยายพิเศษ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ในงานการประชุมวิชาการของ มก. ครั้งที่ 58

https://www.facebook.com/KURDINewsclips/videos/169442694346876/

Live สด – การบรรยายพิเศษ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ในงานการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58

9.30 น. -10.15 น. เรื่อง อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Agro-Industry for Sustainable Development Goals: SDGs)
โดย รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี

10.15 น. – 11.00 น. เรื่อง ระบบ AI เพื่อการพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหาร
โดย คุณธนารักษ์ โกศัลวิตร

11.15 น. -12.00 น. กลยุทธ์เพื่อความสำเร็จด้านอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพในอนาคต
โดย น.สพ. รุจเวทย์ ทหารแกล้ว

12.00 น. -12.30 น. Consumer Awareness and Buying Decision on Sustainable Food
โดย คุณพรเพ็ญ นาถพิริยรัตน์

ณ ห้องบุหลันพิทักษ์ผล ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  • เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง Agro-Industry for Sustainable Development Goals: SDGs  = BCG SDGs