สวพ.มก. จัดประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 (ภาพกิจกรรม)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 เริ่มพิธีเปิดงาน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

*ภาพกิจกรรมรวมทั้งหมด –  https://drive.google.com/drive/folders/1JkZffrbVAO9zdqOxBJLygds-ff-0WHWR?usp=sharing