ขอเชิญร่วมฟังเสวนาพิเศษ “นวัตกรรมสร้างสรรค์ไทย เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน : บทเรียนจากธุรกิจ startups”

ขอเชิญร่วมฟังเสวนาพิเศษ “นวัตกรรมสร้างสรรค์ไทย เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน : บทเรียนจากธุรกิจ startups” (Inno-creative Thailand for Sustainable Development Goals (SDGs) : Lessons learned from startups) วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมละอองฟ้า ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ