ชุดปลูกพืชไร้ดิน พลังงานโซลาร์เซล

ชุดปลูกพืชไร้ดิน พลังงานโซลาร์เซล มีแนวคิดในการแก้ปัญหาระบบการปลูกพืชในโรงเรียน ทั้งปัญหาด้านการจัดการ ปัญหาความเสียหายของปุ๋ยที่ไหลออกนอกระบบ ปัญหาค่าแรงงาน โดยชุดต้นแบบการชุดปลูกพืชไร้ดิน พลังงานโซลาร์เซล ใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ ที่ช่วยประหยัดพลังงาน และลดความสูญเสียการใช้ปุ๋ยในระบบปลูกพืชในโรงเรือนแบบเก่า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับปลูกพืชในพื้นที่ ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง และถิ่นทุรกันดาร สอบถามได้ทีอาจารย์ศรันย์ หงษาครประเสริฐ สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.06-4065-4197

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A