การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของนักวิจัย ในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง และผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มจำนวนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ เป็นการพัฒนามาตรฐานการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯให้สูงขึ้น

เรียนเชิญวิทยากร บรรยายทั้ง 2 วันดังนี้

วันที่ 21 พฤษภาคม 2556

ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บรรยายเรื่อง การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

DSC_0324 DSC_0322
DSC_0293 DSC_0317

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา ต้นทอง บรรยายเรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

วันที่ 22 พฤษภาคม 2556

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สายชล เกตุษา สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา ต้นทอง ทำการฝึกปฏิบัติการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

DSC_0343 DSC_0018
DSC_0009 DSC_0292

 

การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ และเป็นดัชนีที่ชี้วัดคุณภาพและผลสำเร็จของงานวิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้ความสำคัญ และมีนโยบายผลักดันให้เกิดการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ ในทุกรูปแบบแต่จากข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย โดยเฉพาะการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการมาตรฐานระดับสากล ยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นไม่มากนัก และน้อยมากหากเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณวิจัย ซึ่งอาจารย์นักวิจัยได้รับจากงบอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และงบอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ โดยข้อจำกัดหนึ่งของอาจารย์ นักวิจัย ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยดังกล่าว คือขาดประสบการณ์ และทักษะทางภาษาในการเขียนผลงานวิจัย

DSC_0010_600