โครงการอบรม เรื่อง “มาตรฐานและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรม เรื่อง “มาตรฐานและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ” ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 341 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์อาหารคณะวิทยาศาสตร์) เพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี และสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดการยกระดับความปลอดภัยของการทำงานในห้องปฏิบัติการ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ปฏิบัติงานรวมถึงสิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นต่อไป

จึงขอเรียนเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/2RTD0nk (รับจำนวนจำกัด 200 คน) ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 หรือจนกว่ามีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายมาตรฐานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โทรศัพท์ 02-561-4892

เงื่อนไข ขอสงวนสิทธิ์การอบรมสำหรับนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เท่านั้น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง