รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2550 (รางวัลชมเชย)

 Award_Res50_amnuay สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผลงาน : ลำดับไมโครตอนเดรียดีเอ็นเอทั้งหมดของปลาบึก (Pangasianodongigas) และความ สัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของปลาในอันดับซิลูริฟอร์ม
รศ.ดร.อำนวย จรด้วง และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพันธุศาสตร์
>> รายละเอียด