ชุดทดสอบหาโรคบิดในอาหาร

Shigella คือ ?

เชื้อ Shigella สามารถพบการปนเปื้อนทั้งในอาหารและน้ำดื่ม และเชื้อปริมาณน้อยๆ ก็สามารถส่งผลให้มีอาการของโรคบิด ปวดท้อง และอุจจาระปนเลือด ในปัจจุบันยังไม่มีชุดทดสอบสำเร็จรูปจำหน่ายในท้องตลาด การตรวจหาเชื้อดังกล่าวจึงจำเป็นต้องใช้วิธีทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีความยุ่งยากและให้ผลการตรวจที่ช้า ดังนั้นถ้ามีชุดทดสอบในการตรวจหาเชื้อ Shigella สำเร็จรูปอย่างง่ายและผู้ประกอบการรวมทั้งประชาชนทั่วไปสามารถทดสอบเอง น่าจะเป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวังการปนเปื้อนในอาหารและน้ำ ในปัจจุบันยังไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดหรือมีการผลิตขึ้น จึงเป็นโอกาสให้กลุ่มผู้วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบนี้ขึ้นมา

ขั้นตอนการทำงาน

1. การพัฒนาและประดิษฐ์ชุดทดสอบโดย

    1.1 หาความเข้มข้นที่เหมาะสมของ X-gluC สำหรับชุดทดสอบ Shigella
    1.2 ทดสอบชุดทดสอบ Shigella ด้วยเชื้อแบคทีเรียอ้างอิง
   1.3 ทดสอบชุดทดสอบ Shigella ด้วยเชื้อแบคทีเรียที่ทราบผลการวินิจฉัยจากโรงพยาบาล
    1.4 ทดสอบชุดทดสอบ Shigella กับตัวอย่างน้ำและอาหาร
    1.5. หา detection limit ของเชื้อ Shigella ต่อชุดทดสอบ Shigella

2. การประเมินประสิทธิภาพของชุดทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ในด้านความไว ความจำเพาะ ค่าพยากรณ์ผลบวก และค่าพยากรณ์ผลลบ เปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน
3. การประเมินประสิทธิภาพของชุดทดสอบในภาคสนามกับตัวอย่างจริง ในด้านความไว ความจำเพาะ ค่าพยากรณ์ผลบวก และค่าพยากรณ์ผลลบ เปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน
4. การจัดประชุมการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แกหน่วยงานที่สนใจ

จุดเด่นของชุดทดสอบ

  ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน อ่านผลจากการเปลี่ยนชุดสีทดสอบภายใน 24 ชม. บุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้งานได้

การป้องกัน

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ดร.พีชานิกา ชอบจิตต์ ดร.ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร และ ดร.จักรกฤษณ์ พลราชม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
โทร. 085-928-5516 หรือ E-mail: cscpic@ku.ac.th

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th