ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “นวัตกรรมการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และการพาณิชย์ในไทยและต่างประเทศ”

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “นวัตกรรมการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการพาณิชย์ในไทยและต่างประเทศ” (Cannabis research and innovation for medical use and commercialization in Thailand and European country)  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. – 17.30 น. ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา

หลักการและเหตุผล

ตามที่ประเทศไทยมีนโยบายการปลดล็อค โดยที่ได้อนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา ซึ่งในหลายหน่วยงานของประเทศไทยได้มีการนำร่องดำเนินการเพื่อให้มีการนำประโยชน์จากพืชสกัดจากกัญชา มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์บนพื้นฐานตามหลักวิชาการด้านการแพทย์ที่เหมาะสม ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพตามที่ได้ระบุในกฎหมายใหม่

มหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีพันธกิจที่สำคัญด้านการศึกษาวิจัย ได้เล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญของการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “นวัตกรรมการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการพาณิชย์ในไทยและต่างประเทศ” เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการใช้กฎหมายใหม่ที่อนุญาตให้นำกัญชามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย ร่วมสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของกลุ่มผู้สนใจรวมไปถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับการขออนุญาตดำเนินการต่าง ๆ กับพืชกัญชา เช่น การผลิต การนำเข้า การจำหน่าย และการครอบครองเพื่อศึกษาวิจัย และแนวทางการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการพาณิชย์ในอนาคต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น โอกาส และทิศทางการปลูกกัญชาในประเทศไทยเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการพาณิชย์ในไทยและต่างประเทศ

2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและการพัฒนา นวัตกรรมการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการพาณิชย์ในไทยและต่างประเทศ

หัวข้อการสัมมนา

นวัตกรรมการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการพาณิชย์ในประเทศไทยและต่างประเทศ

วิทยากร

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะปลูกและปรับปรุงสายพันธุ์พืชจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และที่ปรึกษาองค์การ เภสัชกรรม(อภ.)

2. DOC.dr.Tanja Bagar (CEO and Chairman of the Expert Council of ICANA, Austria)

3. Miss Rosalie Schweninger (CEO and analyst from Cannabis Catalysts, Austria)

4. Mr.Igor Senjak (Business Development Manager at Cannabis Catalysts, Austria)

เปิดรับสมัครเข้าร่วมสัมมนาตั้งแต่ บัดนี้ – วันที่ 30 ธันวาคม 2562 > รายละเอียดเพิ่มเติม