การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 กำหนดเปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hu.ac.th/conference/