ประกาศยื่นข้อเสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4)

ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยพลังงาน (สถาบันฯ) ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานให้ดำเนินการบริหารทุนวิจัยมุ่งเป้าของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) (กองทุนฯ) ในหัวข้อการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับโทคโนโลยีเปลี่ยนพลิกโฉม (Disruptive Technology) โดยเปิดรับข้อเสนอถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562