มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562: “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

The 6th International Conference on Green ASIA and Sustainability Forum: BCG in Action; the New Sustainable Growth Engine (Bio-Circular-Green Economy)
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพมหานคร
Deadline submission: 28 กุมภาพันธ์ 2563
https://easternasia.wixsite.com/eau-conference
ระดับชาติ: https://easternasia.wixsite.com/eau-conference/conference-th
ระดับนานาชาติ: https://easternasia.wixsite.com/eau-conference/conference-eng