การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563

The 7th National Conference Nakhonratchasima College (The 7th NMCCON 2020)

หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและสังคม ในยุคดิจิตอล”

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563

ณ วิทยาลัยนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา

Deadline submission: 15 กุมภาพันธ์ 2563

http://reg.nmc.ac.th/conference2020/Thai/index.php