งานเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี : 10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพื่อท้องถิ่น

ขอเชิญร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Chiang Mai World Green City

Welcome to the 10th anniversary of Asian Development College for Community Economy and Technology at Chiang Mai World Green City, Chiang Mai Rajabhat University on February 20 – 21, 2020.

10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพื่อท้องถิ่น
พบกับกิจกรรมมากมายภายในงาน ไม่ว่าจะเป็น

the 10th anniversary of adiCET with the energy development for community

📌นิทรรศการ ทศวรรษ adiCET, นิทรรศการแหล่งเรียนรู้มีชีวิต, นิทรรศการเครือข่ายความร่วมมือของ adiCET

📌การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (nSCAP2020), (iSCAP2020)

📌adINNOVATION Competition การประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา

📌รวมไปถึงมีการอบรมหลักสูตรระยะสั้นฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในหัวข้อเรื่อง
📍การทำถ่านอัดแท่งจากเศษชีวมวล 📍และการสร้างความรู้ความเข้าใจระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เบื้องต้น

✍️สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่:
www.adicet.cmru.ac.th/adicet10yr