รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2550

 Award_Res50_uthairath  สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร
คณะประมง ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
>> รายละเอียด