หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) รับข้อเสนอแผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบ NRMS

ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มอบหมายให้ “หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม” (Program Management Unit: PMU) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานสำคัญ (flagship) ปีงบประมาณ 2563 นั้น หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประชาสัมพันธ์การเสนอขอรับทุนตามแผนงานสำคัญ Flagship ประจำปี 2563 ตามแนวทางและกรอบวิจัยของแต่ละหัวข้อ ดังนี้

  1. ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  2. พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา
  3. มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่

นักวิจัยที่ประสงค์จะเสนอขอทุนวิจัยภายใต้กรอบวิจัยทั้ง 3 หัวข้อ โปรดศึกษารายละเอียด วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงานวิจัย เป้าหมายของแผนงาน กรอบการวิจัยและประเด็นโจทย์ที่ให้ความสำคัญ กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ กรอบงบประมาณและระยะเวลาให้ชัดเจน และจัดทำข้อเสนอชุดโครงการวิจัยผ่านระบบ NRMS  ทั้งนี้ **เปิดรับเฉพาะข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเท่านั้น** ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และ submit full proposal ผ่านระบบ NRMS เท่านั้น ได้ที่ลิงค์ https://nrms.go.th/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2563 (เวลา 23.59 น.) โดยไม่ต้องส่งเอกสาร (Hard copy)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

• Flagship PMU A : ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Download)
• Flagship PMU A : พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา (Download)
• Flagship PMU A : มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ (Download)
• แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Download)