โปรไบโอติกส์แบคทีเรียเพื่อการป้องกันโรคในสัตว์น้ำ

 

เชื้อ Streptococcus agalactiae ที่สร้างความเสียหายร้ายแรงในปลานิลและปลาสวายอย่างกว้างขวาง ทำให้เกษตรกรแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ยาและสารเคมี โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารเหล่านี้ในผลผลิตและผลิตภัณฑ์ รวมถึงต่อผู้บริโภค ไปจนถึงสภาพแวดล้อมที่สามารถส่งผลต่อจุลชีพที่มีประโยชน์ตามธรรมชาติ

เพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการศึกษาและค้นพบแบคทีเรียโปรไบโอติกส์ชนิด Bacillus pumilus และ ได้มีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้าในชื่อ BioPak ที่สามารถใช้ในสัตว์น้ำโดยทั่วไป โดยเฉพาะกับปลานิล ปลาสวาย ปลากะพงขาว และกุ้งทะเลอีกด้วย

คุณสมบัติ “ โปรไบโอติกส์ Bacillus pumilus ”

  • ยับยับเชื้อก่อโรคได้หลายชนิด
  • กระตุ้นการเจริญเติบโตของปลาอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ย่อยสลายอินทรีย์และปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ

ผลิตภัณฑ์ BioPak

  • ลดต้นทุนจากการใช้ยาและสารเคมีทำให้มีรายได้มากขึ้น
  • ลดการปนเปื้อนสารเคมีในตัวปลา
  • เพิ่มคุณภาพน้ำและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำ
  • ลดการนำเข้าสารเคมีจากต่างประเทศ
  • สามารถส่งผลิตภัณฑ์ไปขายต่างประเทศได้