การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ขั้นตอนการขอรับใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

 1. รายการเอกสาร
  • บันทึกข้อความนำส่ง
  • แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ หรือ แบบฟอร์มการขอใช้ซากสัตว์ ชีววัตถุจากสัตว์ จำนวน 1 ชุด
  • ใบรับรองการอนุมัติให้เลี้ยงและใช้สัตว์ หรือ ใบรับรองการอนุมัติให้ใช้ซากสัตว์-ชีววัตถุจากสัตว์ จำนวน 1 ชุด โดยแยกเป็น
   • ใบรับรองสำหรับคณะที่มี คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.) ประกอบด้วย คณะสัตวแพทยศาสตร์, คณะเทคนิคการสัตวแพทย์,  คณะเกษตร,  คณะเกษตร กำแพงแสน,  คณะประมง และ คณะวิทยาศาสตร์
   • ใบรับรองสำหรับคณะ/หน่วยงานที่ไม่มี คกส.
  • สำเนาข้อเสนอโครงการวิจัย หรือ สำเนาข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างย่อ จำนวน 1 ชุด
  • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น เอกสารการรับอนุญาตให้ทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Biosafety การอนุญาตจากกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และ หนังสือยินยอมให้ใช้สัตว์ (Consent form) จากคลินิค หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
 2. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  • สำหรับนักวิจัยที่สังกัดคณะที่มี คกส. ซึ่งประกอบด้วย คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน คณะประมง และ คณะวิทยาศาสตร์
   • ส่งเอกสารให้ คกส. ของคณะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
   • คกส. ของคณะ พิจารณาเห็นชอบต่อการดำเนินโครงการตามที่นักวิจัยเสนอ และลงนามในใบรับรองโดยประธาน คกส. ระดับคณะ
   • ส่งเอกสารทั้งหมดไปยัง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เพื่อเสนอ ประธาน คกส. ระดับมหาวิทยาลัย พิจารณาต่อไป
  • สำหรับนักวิจัยที่สังกัดคณะ/หน่วยงานที่ไม่มี คกส.
   • ส่งเอกสารไปยัง ประธาน คกส. ระดับมหาวิทยาลัย ผ่าน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เพื่อรับการพิจารณาต่อไป
  • เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว
   • กรณีเห็นชอบให้ดำเนินการ จะส่งใบรับรอง ในรูปแบบ pdf. ไปยัง email ของนักวิจัยที่ให้ข้อมูลไว้ในแบบขออนุญาต
   • กรณีไม่เห็นชอบให้ดำเนินการ/ให้นักวิจัยชี้แจงหรือปรับแก้ไข จะส่งเอกสารกลับ/ส่งข้อมูลทาง E-mail/ติดต่อทางโทรศัพท์ แล้วแต่กรณี

ข้อควรรู้:

  • กรณีเป็นโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ ความปลอดภัยทางชีวภาพของการทดลองดัดแปลงทางพันธุกรรม จะต้องได้รับการอนุญาตก่อน CLICK
  • กรณีทำวิจัยกับสัตว์ในพื้นที่ของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จะต้องยื่นขออนุญาตเพื่อเข้าไปทำการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติด้วย (ทำคู่ขนานกับการขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์ได้)

แบบฟอร์ม

แผนผังแสดงกระบวนการพิจารณาโครงการที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ

วิธีการดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures) ของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  NEW

ติดตามผลการพิจารณาโครงการที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ “การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”

โปรดให้ความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ “ขอรับใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ของฝ่ายมาตรฐานการวิจัย เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

เลขที่ใบรับรองอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์

ข้อมูลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายงานประจำปี

ปี 2564

ปี 2565

การดำเนินงาน

 • กรอกข้อมูลรายงานประจำ 6 เดือน
  1. บันทึกข้อความรอบ เมษายน 2560 – กันยายน 2560
  2. บันทึกข้อความรอบ ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561
  3. บันทึกข้อความรอบ เมษายน 2561 – กันยายน 2561
  4. บันทึกข้อความรอบ ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562
  5. บันทึกข้อความรอบ เมษายน 2562 – กันยายน 2562
  6. บันทึกข้อความรอบ ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563
 • แจ้งระยะเวลาการรับพิจารณาโครงการวิจัยที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ ที่ยังไม่ได้ส่งให้คณะกรรมการกำกับฯ พิจารณาให้การรับรอง กำหนดให้ส่งภายใน 30 กันยายน 2561 เท่านั้น Click เพื่อดูบันทึกข้อความ

ประชาสัมพันธ์ 

 • ปี พ.ศ. 2563 
  1. 31 ม.ค. 63 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนกลยุทธ์ว่าด้วยการพัฒนางานสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  และขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์ “ร่าง แผนกลยุทธ์ว่าด้วยการพัฒนางานสัตว์ฯ” โดย สพสว. คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  2. 28 ก.พ. 63 การสัมมนา คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) โดย สพสว. คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  3. รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. : IAD Award) ประจำปี 2563 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร โดย สพสว. คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  4. รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี 2563 โดย สพสว. คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  5. การอบรมหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 ในวันที่ 21-24 เมษายน 2563 (รุ่น 11) และ วันที่ 14-17 กรกฎาคม 2563 (รุ่น 12) โดย สพสว. คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 • ปี พ.ศ. 2562
  1. การอบรมเรื่อง “หลักการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” CLICK
  2. สพสว. วช. ขอความร่วมมือประกาศและประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลโครงการ “รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562”
  3. สพสว.วช. ขอความร่วมมือประกาศและประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลโครงการ “รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว : IAD Award) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562”
  4. วช.ประสงค์สรรหาผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ การจัดการสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จรรยาบรรณ มาตรฐาน และกฎหมาย เพื่อแต่งตั้งเป็น “ผู้เชียวชาญการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”
  5. สพสว.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่าสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) หัวข้อ “การจัดทำ SOPs การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
  6. การประชุมวิชาการ “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 7 และงานแสดงสินค้า ประจำปี 2562 “ก้าวต่อไปของการพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร [DOWNLOAD เอกสารประกอบการบรรยาย]
  7. การอบรม “ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 29-1-2563 ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ CLICK ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม
 • ปี พ.ศ. 2561
  1. สพสว. ขอเชิญ คกส. คัดเลือกและส่งชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็น พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น รางวัล TEQ Award ประจปี 2561 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
  2. สพสว. วช. ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์” รุ่นที่ 3 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
  3. สพสว. วช. ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 508 ชั้น 5 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  4. สพสว. วช. ขอความร่วมมือประกาศและประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “นักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. : IAD Award) ประจำปี 2561”
 •  ปี พ.ศ. 2560
  1. การประชุมชี้แจงเพื่อติดตามข้อมูลการจดแจ้งสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ CLICK 
  2. สพสว. กำหนดจัดการอบรม “ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 25-1/2561 วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กทม.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการติดต่อ

 • FACEBOOK KU IACUC
 • ติดต่อสอบถามข้อมูล ฝ่ายมาตรฐานการวิจัย สวพ.มก. โทรศัพท์ 02-561-4892 สายใน 611088