จุลสารกรมสรรพสามิตร Excise Newsletter

จุลสารกรมสรรพสามิตร Excise Newsletter สามารถเรียกดูได้ที่ https://www.excise.go.th/ เมนู จุลสารสรรพสามิตร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมสรรพสามิตร