รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2551

 Award_Res51_suratwadee  ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
(รางวัลชมเชย)
จาก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผลงาน
เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยด้วยไอน้ำแรงดันสูงขนาดเล็ก
ดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา
สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
>> รายละเอียด