สวพ.มก. จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Business Model Generation: A Practical Guide to Design Tomorrow’s Innovation Driven Enterprise

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Business Model Generation: A Practical Guide to Design Tomorrow’s Innovation Driven Enterprise ได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานโดย รศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ฝ่ายบริหาร มีหัวข้อบรรรยายดังนี้

  • ความคืบหน้าเรื่องทุนวิจัย โดย รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำนักงานสภาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
  • Business Model Generation: A Practical Guide to Design Tomorrow’s Innovation Driven Enterprise  โดย ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโส โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมี Workshop: Business Model Generation ในช่วงบ่าย

ณ ห้องประชุมละอองฟ้า อาคารอมรภูมิรัตน์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัรฑ์อาหาร