ชุดตรวจสอบไนโตรฟูแรนในสัตว์น้ำ Nitrofuran Detection Kit

ชุดตรวจสอบไนโตรฟูแรนในสัตว์น้ำ
– ลดระยะเวลาในการตรวจสอบ
– ได้ผลตรวจใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานการปนเปื้อนที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าและส่งออก
– แบ่งเบาการวิเคราะห์สารตกค้างให้กับหน่วยงานภาครัฐ
– ลดความเสียหายการถูกตีกลับของสินค้าที่ปนเปื้อน
– มีราถูกและใช้งานง่าย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ผศ.ดร.ศศิมนัส อุณจักร์
คณะวิทยาศาสต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 089-744-1466   Email : Sasimanas.u@ku.th