เครื่องสกัดสารออกฤทธิ์จากผลผลิตทางการเกษตร

 

เครื่องสกัดด้วยของเหลวความดันสูง (Pressurized Liquid Extraction, PLE) ปัจจุบันเทคนิค PLE นิยมใช้เป็นขั้นตอนหนึ่งในการผลิตโภชนเภสัชภัณฑ์ ซึ่งสารออกฤทธิ์หรือองค์ประกอบทางเคมีที่ได้จากวัสดุทางการเกษตรกรรมที่ผ่านการสกัดหรือการแยกจะเป็นสารบริสุทธิ์ สามารถนําสารออกฤทธิ์เหล่านี้มาพัฒนาต่อเป็นเม็ดหรือแคปซูลต่อไป

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

  • มีความสะดวกรวดเร็ว
  • ใช้ปริมาณตัวทำละลายในปริมาณต่ำ
  • อัตราการผลิตสูง นำไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรมได้
  • เป็นเทคโนโลยีสีเขียวช่วยลดปริมาณตัวทำละลายอินทรีย์ซึ่งเป็นพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
  • ช่วยลดต้นทุนในการสกัดสาร

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ผศ.ดร.เมธี สายศรีหยุด
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 085-322-2187 Email : fengmts@ku.ac.th