MeatX ระบบประเมินคุณภาพเนื้อโคจากภาพถ่าย

MeatX เป็นแอพลิเคชั่นที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence; AI) เข้ามาเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้และความแม่นยำ สำหรับใช้ประเมินไขมันแทรกด้วยการประมวลผลภาพถ่าย (Image processing) เพื่อจำแนกปริมาณเนื้อแดงและปริมาณไขมันแทรกในกล้ามเนื้อ และประเมินเกรดคุณภาพเนื้อโคสำหรับใช้ทดแทนการประเมินด้วยวิธีดั้งเดิม ซึ่งแอพพลิเคชั่นนี้จะช่วยสร้างมาตรฐานเดียวกันในการประเมินคุณภาพ และสร้างธรรมาภิบาลแก่เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร และคณะ
ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม : Email : agrskk@ku.ac.th