สารก่อภูมิแพ้อาหาร: การวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหารไทย

          ภูมิแพ้อาหารเป็นปัญหาร้ายแรงระดับสังคมโลก มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปีเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาแล้วยังอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ วิธีที่ดีที่สุด คือต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่ตัวเองแพ้ หน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารทั้งระดับนานาชาติ CODEX และระดับชาติหลายประเทศได้บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้อาหาร สำหรับประเทศไทย เป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารไปทั่วโลก เพื่อยกระดับคุณภาพความปลอดภัยด้านสารก่อภูมิแพ้ของอาหารไทย ซึ่งผลจากการวิจัยประกอบด้วยกิจกรรมและผลลัพธ์หลายประการที่สำคัญ คือ มีเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร เทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้อาหารและ

การควบคุมคุณภาพ จัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้อาหาร  การจัดทำ Website: http://www.ifrpd-foodallergy.com โดยข้อมูลจากผลการวิจัยบางส่วนได้นำไปใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อออกกฎหมายการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ และบังคับใช้เมื่อปี 2557 ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจัดทำฉลากสารก่อภูมิแพ้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัย ด้านอาหาร และยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและขยายโอกาสด้านการตลาดให้กับอาหารไทย ซึ่งผลกระทบโดยรวมแล้วเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

Food Allergen Lab (FQA IFRPD)
บริการรับวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

 

• ไข่ (Ovalbumin)
• นม (Casein)
• ถั่วลิสง (Peanut Allergen)
• ถั่วเหลือง (Glycine max)
• แป้งสาลี (Gliadin)
• กลูเตน (Gluten)
• อาหารทะเล (ปูและกุ้ง)

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
นางวิภา สุโรจนะเมธากุล และคณะ KU&MBST Co., Ltd.
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8629-35
E-mail : ifrvis@ku.ac.th

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail : rdityt@ku.ac.th