รางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดีเด่น พ.ศ. 2563

“Prof. M.R. Jisnuson Svasti-BMB Award and Young BMB Award 2020”