รางวัล INVENTOR AWARD ในงานนิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ์” และ “วันนักประดิษฐ์นานาชาติ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551

 Award_Res51_amnuy รางวัล INVENTOR AWARD ในงานนิทรรศการงาน
“วันนักประดิษฐ์” และ “วันนักประดิษฐ์นานาชาติ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551

ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร (รางวัลระดับดีเด่น)

จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผลงาน ลำดับไมโครตอนเดรียดีเอ็นเอทั้งหมดของปลาบึก (Pangasianodon gigas)
และความ สัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของปลาในอันดับซิลูริฟอร์ม
รศ.ดร.อำนวย จรด้วง และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพันธุศาสตร์
>> รายละเอียด