รางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ของประเทศสวีเดน

 Award_Res51_Prevee สำหรับปี พ.ศ. 2550 (30 เมษายน 2551) ได้รับประกาศเกียรติคุณจาก : IPCC (Inter-governmental Panel on Climate Change)
ผลงาน สำหรับ การร่วมปฏิบัติภารกิจในการรวบรวมข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ นำเสนอ และให้ข้อเสนอแนะแก่ประเทศสมาชิกเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการลดปัญหาการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกจากกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม
พื้นที่ชายฝั่ง ฯลฯ โดยเฉพาะการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางด้านปศุสัตว์ จนผลดำเนินงานขององค์กรดังกล่าว เป็นที่ประจักษ์ ยอมรับ
รศ.ดร.ประวีร์ วิชชุลตา
คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล
>> รายละเอียด