รถหย่อนกล้าข้าว I-KIAM KU

 

รถหย่อนกล้าข้าว I-KIAM KU

นวัตกรรมใหม่ของการปลูกข้าว

  •  ลดการใช้เมล็ดพันธุ์ โดยใช้อัตรา 5 กก./ไร่
  • ลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการบำรุงต้นข้าว
  • ลดการใช้สารเคมีป้องกันโรคพืช และสารกำจัดศัตรูพืช
  • ลดต้นทุนปัจจัยการผลิตมากกว่า 50%
  • เกิดการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในท้องถิ่น

ติดต่อสอบถาม
ผศ.ปัญญา เหล่าอนันท์ธนา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Email : kucity@hotmail.com