ชุดปลูกเมล่อนพลังงานแสงอาทิตย์

 

ชุดปลูกเมล่อนพลังงานแสงอาทิตย์ ลดปัญหาด้านการจัดการ แก้ไปัญหาปุ๋ยไหลออกนอกระบบ และการอุดตันของหัวหยด ลดปัญหาแรงงาน ง่ายต่อการจัดการ เคลื่อนย้ายสะดวก

ติดต่อสอบถาม
นายศรันย์ หงษาครประเสริฐ
สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพเกษตรกร คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail : Jeptagron@gmail.com