สวพ.มก. จัดอบรม “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ” โดยหลักสูตรในการอบรมเป็นของ BIOTEC  วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 203 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

โดยมีการบรรยายในเรื่องดังนี้

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 

 • การบรรยายเรื่อง “กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity)” โดย นางสาวจินตนา จันทร์เจริญฤทธิ์ นักวิชาการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
 • การบรรยายเรื่อง “หลักการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ” โดย นางสาวจินตนา จันทร์เจริญฤทธิ์ นักวิชาการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
 • การบรรยายเรื่อง “การจัดการความเสี่ยงทางชีวภาพ (biorisk management)” โดย นางสาวอุมาพร พิมพิทักษ์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การบรรยายเรื่อง “การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ” โดย นางสาวอุมาพร พิมพิทักษ์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การบรรยายเรื่อง “อุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล (personal protective equipment: PPE)” ดร.อนงค์ภัทร สุทธางคกูล ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 • การบรรยายเรื่อง “อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย (safety equipment)” ดร.อนงค์ภัทร สุทธางคกูล ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 

 • การบรรยายเรื่อง “การทำลายเชื้อโรค” โดย นางณมล วรปรีดา สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • การบรรยายเรื่อง “การขนส่งเชื้อโรค” โดยนางสาวอุมาพร พิมพิทักษ์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การบรรยายเรื่อง “การจัดการขยะติดเชื้อ” โดย นางณมล วรปรีดา สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • การบรรยายเรื่อง “การจัดการสารชีวภาพรั่วไหล” โดย นางณมล วรปรีดา สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

และมีการฝึกปฏิบัติเสริมสร้างทักษะด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ คือ

 • การสวมใส่และถอดอุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล โดย ดร.อนงค์ภัทร สุทธางคกูล ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • การออกแบบสถานที่การจัดวางเครื่องมือและอุปกรณ์ในสถานปฏิบัติการ (Facility design) โดย นางสาวอุมาพร พิมพิทักษ์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การจัดการสารชีวภาพรั่วไหล โดย นางณมล วรปรีดา สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี