สวพ.มก.ติดตามและประเมินผลโครงการวิิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตามและประเมินผลโครงการวิิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2560 มีผลงานวิจัยดังต่อไปนี้

  • ฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการควบคุมศัตรูพืชของไม้ผลเศรษฐกิจ นำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงาน โดย ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย รศ.ธิดา เดชฮวบ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มก.

– ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการควบคุมโรคของไม้ผลส่งออก หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย : รศ.ธิดา เดชฮวบ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มก.

– ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรไทยในการควบคุมไรแมงมุมสองจุด หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย : ผศ.วนิดา อ่วมเจริญ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มก.

– ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรไทยในการต้านเชื้อราที่สร้างทอกซิน หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย : รศ.ธิดา เดชฮวบ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มก.

  • การพัฒนาสารชีวภาพและสารชีวภัณฑ์จากราทะเล เพื่อควบคุมโรคพืชที่สำคัญของพืชเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ : รศ.ธิดา เดชฮวบ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มก.
  • กระบวนการหมักกรดโคจิกจากมันสำปะหลังด้วยเชื้อรา Aspergillus เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง หัวหน้าโครงการ : นายธนภูมิ มณีบุญ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์