สวพ.มก. จัดอบรมฯ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ณ แสนปาร์ม เทรนนิ่ง โฮม จ.นครปฐม

การอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 โดยมีหัวข้อในการอบรมดังนี้

  • นโยบายและการดำเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้านองค์ประกอบที่ 1-2, Chemlnvent และภาพรวมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการอื่นๆ โดย ผศ.ดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร
  • การดำเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้านองค์ประกอบที่ 3 ด้านการจัดการของเสีย โดย ผศ.ดร.วิชชา อิ่มอร่าม
  • การดำเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้านองค์ประกอบที่ 4-7 โดย ดร.กฤตยา เพชรผึ้ง
  • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก.2677-2558) โดย ดร.กฤตยา เพชรผึ้ง
  • การสำรวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการโดยใช้ ESPReL Checklist โดย ดร.กมลพร มาแสวง และจบด้วยการฝึกปฏิบัติการใช้ ESPReL Checklist

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องหงษ์เหิร แสนปาร์ม เทรนนิ่ง โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม