มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

ด้วย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ จีน-อาเซียน (CAIC) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (The 2nd China-ASEAN International Conference 2020 &The 2nd International Conference on Tourism, Business, & Social Science 2020 (ICTBS 2020) ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัย ของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่สนใจร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย ที่อาจนำไปสู่การค้นพบองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบการจัดทำบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ https://www.dpu.ac.th/caiconf2020 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ หมาบเลขโทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 539,609 ทั้งนี้ สามารถส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2562