น้ำมันปาล์มดิบเกรดเอจากโรงหีบน้ำมันปาล์มดิบขนาดเล็ก

โรงหีบน้ำมันปาล์มดิบขนาดเล็กใช้ผลปาล์มร่วงจากลานเทที่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมัน รวมทั้งใช้อุณหภูมิในการอบผลปาล์มสูงเกิน 100°C และใช้เวลาในการอบนาน 14-16 ชม. จึงทำให้น้ำมันปาล์มดิบที่ผลิตได้เป็นน้ำมันปาล์มดิบเกรดบีที่มีค่ากรดไขมันอิสระสูงกว่า 5% และมีค่าโดบี้ต่ำกว่า 2 ทำให้ราคาซื้อขายของน้ำมันปาล์มดิบเกรดบีต่ำกว่าน้ำมันปาล์มดิบเกรดเอ ดังนั้นผู้วิจัยจึงแก้ปัญหาด้วยการใช้ทะลายปาล์มสุกแทนผลปาล์มร่วงและใช้ความร้อนจากไมโครเวฟในการช่วยปลิดผลปาล์มออกจากช่อปาล์ม รวมทั้งช่วยเพิ่มค่าโดบี้ ลดค่ากรดไขมันอิสระ และลดค่าความชื้นในผลปาล์ม  ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการอบด้วยไมโครเวฟไม่เกิน 15 นาที หลังจากนั้นผลปาล์มที่ได้จะนำไปอบต่อด้วยลมร้อนที่อุณหภูมิ 80°C ไม่เกิน 3 ชม. เพื่อลดค่ากรดไขมันอิสระและลดค่าความชื้น เมื่อนำผลปาล์มเหล่านี้ไปบีบจะได้น้ำมันปาล์มดิบที่มีค่ากรดไขมันอิสระต่ำกว่า 2.5% และมีค่าโดบี้สูงกว่า 3 จัดเป็นน้ำมันปาล์มดิบเกรดเอ

ขั้นตอนการทำงาน

คุณลักษณะพิเศษหรือจุดเด่นของผลงาน

  1. ได้น้ำมันปาล์มดิบเกรดเอที่ผลิตจากโรงหีบน้ำมันปาล์มดิบขนาดเล็กที่มีค่ากรดไขมันอิสระต่ำกว่า 2.5% และค่าโดบี้สูงกว่า 3
  2. ลดระยะเวลาในการอผลปาล์มจาก 14-16 ชม. เหลือไม่เกิน 4 ชม.
  3. เปลี่ยนโรงหีบน้ำมันปาล์มดิบขนาดเล็กที่ผลติน้ำมันปาล์มดิบเกรดบีเป็นน้ำมันปาล์มดิบเกรดเอที่มีราคาจำหน่ายสูงขึ้น

การนำไปใช้ประโยชน์

  1. โรงหีบน้ำมันปาล์มดิบขนาดเล็กต้องเพิ่มขั้นตอนการทำช่อปาล์ม ขั้นตอนการอบปาล์มด้วยเครื่องไมโครเวฟ รวมทั้งใช้ทะลายปาล์มสุกที่ได้จากงานวิจัยนี้ โดยขั้นตอนอื่นๆ ยังเหมือนเดิมก็จะทำให้โรงหีบน้ำมันปาล์มดิบขนาดเล็กสามารถผลิตน้ำมันปาล์มดิบเกรดเอได้
  2. น้ำมันปาล์มดิบเกรดเอที่ผลิตได้สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบของโรงกลั่นน้ำมันในการผลิตน้ำมันบริโภคเช่นเดียวกับน้ำมันปาล์มดิบที่ผลิตจากโรงหีบน้ำมันปาล์มดิบขนาดใหญ่

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติบ
รศ.ดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ :
       ดร.รยากร นกแก้ว (ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       นายไพโรจน์ ภู่ต้อง (ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงอรุณปาล์มออยล์ เลขที่ 38 หมู่ 2 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา)
Email : fscivit@ku.ac.th

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail : rdityt@ku.ac.th