สวพ.มก.ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2560 กลุ่มปรับปรุงพันธุ์และโรคพืช

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2560 กลุ่มปรับปรุงพันธุ์และโรคพืช

ติดตามประเมินผลโครงการวิจัย ณ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้

  • การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรสกุลสะค้าน นำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงาน โดย ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย ผศ.เฉลิมพล สุวรรณภักดี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

– พฤกษศาสตร์พื้นบ้านและการสำรวจพืชสมุนไพรกลุ่มสะค้านในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย : ผศ.เฉลิมพล สุวรรณภักดี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

– สารสกัดหยาบ สารสำคัญ และสารออกฤทธิ์ในพืชสมุนไพรสะค้าน

หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย : อ.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

– การคัดกรองสารสกัดจากพืชสกุลสะค้านที่มีฤทธิ์ต้านการเจริญของเซลล์มะเร็งและต้านอนุมูลอิสระ

หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย : นางสาวกมลพร มาแสวง ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

– การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของพืชสมุนไพรในสกุลสะค้าน

หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย : ผศ.ชุรภา ธีรภัทรสกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

– ผลของการใช้สารสกัดจากพืชสกุลสะค้านในการควบคุมหนอนใยผัก (Plutella xylostella)

เพลี้ยแป้งสีเทา (Pseudococcus jackbeardsleyi) และผึ้งพันธุ์ยุโรป (Apis mellifera L.)

หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย : ผศ.ชามา พานแก้ว ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร

  • การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสมุนไพรในสกุลสะค้านเพื่อพัฒนาเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์ นำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงาน โดย ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย ผศ.เฉลิมพล สุวรรณภักดี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

– แบบแผนการกระจายพันธ์ของวัตถุดิบพืชสมุนไพรสกุลสะค้านในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย : ผศ.เฉลิมพล สุวรรณภักดี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

– การเตรียมสารสกัดจากพืชสมุนไพรสะค้าน เพื่อศึกษาการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย : อ.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

– ประสิทธิภาพของสารสกัดจากสมุนไพรสกุลสะค้านในการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเสื่อมเสียของอาหารและแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว

หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย : ผศ.ชุรภา ธีรภัทรสกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

– ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรสกุลสะค้านที่มีต่อราก่อโรคในพริกและทุเรียน

หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย : อ.ปริศนา วิริยะจิตสมบูรณ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

– การประยุกต์ใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรสกุลสะค้านในการยับยั้งเชื้อราในมะม่วงน้ำดอกไม้สุก

หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย : นายประมวล ทรายทอง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  • การพัฒนาพืชสกุลผักกะสัง (Peperomia) ให้เป็นไม้ประดับเชิงการค้า หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.เฉลิมพล สุวรรณภักดี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
  • การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอเพื่อระบุความจำเพาะของพลับพลึงธารพันธุ์ไม้น้ำใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทย และการปรับปรุงพันธุกรรมโดยใช้รังสีแกมมา หัวหน้าโครงการวิจัย : อ.จตุพร กุลอึ้ง ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ติดตามประเมินผลโครงการวิจัย ณ ห้องประชุม 3 (ชั้น 2) ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร ดังนี้

  • การปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทยให้ต้านทานต่อโรคไหม้ และการศึกษาคุณสมบัติของเชื้อราโรคไหม้ทางด้านเอนไซม์และการก่อโรค เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์และการป้องกันโรค นำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงาน โดย ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย รศ.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

                                    – การปรับปรุงข้าวพันธุ์ กข15 ต้านทานโรคไหม้ด้วยยีนต้านทานจากข้าวพันธุ์เจ้าหอมนิลและคัดเลือกสาย       พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต้านทานโรคไหม้จากประชากรผสมกลับ BC2F5 ข้าวขาวดอกมะลิ 105 กับพันธุ์ IR64 หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย : รศ.ธานี ศรีวงศ์ชัย ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

– การวิเคราะห์การแสดงออกของกลุ่มยีนที่กำหนดการสร้างเอนไซม์ย่อยสลายผนังเซลล์พืชจากเชื้อรา Magnaporthe oryzae และการศึกษาบทบาทหน้าที่ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการชักนำให้เกิดการตายของเซลล์พืชและการเกิดกลไกการป้องกันตัวเองของพืช หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย : อ.ปัฐวิภา สงกุมาร ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร

– การคัดกรองเสมือนเพื่อค้นหาตัวยับยั้งการทำงานของ Elongation factor 3 (eEF3) ของเชื้อราก่อโรคไหม้ในข้าว (Magnaporthe oryzae) หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย : รศ.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

  • การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อศักยภาพทนแล้งและทนน้ำท่วมขังนำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงาน โดย ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย ผศ.ภัศจี คงศีล ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

– การประเมินเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังและมันสำปะหลังลูกผสมเพื่อคัดเลือกพันธุ์มีศักยภาพทน   แล้งและทนน้ำท่วมในกระถางและแปลงทดสอบพันธุ์

หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย : ผศ.ภัศจี คงศีล ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

– การประเมินเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังและมันสำปะหลังลูกผสมเพื่อคัดเลือกพันธุ์มีศักยภาพทน   แล้งด้วยเทคนิคการคัดเลือกในหลอดทดลอง

หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย : ดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร  และอุตสาหกรรมเกษตร

– การผสมพันธุ์และคัดเลือกสายพันธุ์มันสำปะหลังให้มีศักยภาพทนแล้งและทนน้ำท่วมขัง

หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย : ผศ.ปิยะ กิตติภาดากุล ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

  • ฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการควบคุมศัตรูพืชของไม้ผลเศรษฐกิจ นำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงาน โดย ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย รศ.ธิดา เดชฮวบ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร

– ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการควบคุมโรคของไม้ผลส่งออก

หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย : รศ.ธิดา เดชฮวบ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร

– ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรไทยในการควบคุมไรแมงมุมสองจุด

หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย : ผศ.วนิดา อ่วมเจริญ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร

– ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรไทยในการต้านเชื้อราที่สร้างทอกซิน

หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย : รศ.ธิดา เดชฮวบ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร

  • การพัฒนาสารชีวภาพและสารชีวภัณฑ์จากราทะเลเพื่อควบคุมโรคพืชที่ สำคัญของพืชเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ : รศ.ธิดา เดชฮวบ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร