แผนผังวิธีการจัดการข้อร้องเรียน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

 

วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อเป็นหลักและแนวทางในการบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่เกิดจากอาจารย์ นักวิจัย นิสิต บุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานของส่วนงาน
 2. เพื่อเป็นการพัฒนาส่วนงานให้ส่วนงานเกิดผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยการนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 3. เพื่อให้บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีระบบในการบริหารจัดการ
  ข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน

 1. ผ่านเว็บไซต์ แบบฟอร์มออนไลน์ (Google Form) 
 2. อีเมล
 3. แบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน

ระดับข้อร้องเรียน

 • ระดับ 1 ไม่รุนแรง มาจากคำแนะนำ เตือน แจ้งให้ ทราบ
 • ระดับ 2 ค่อนข้างรุนแรง เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับระบบงาน กระบวนการต่างๆ ของส่วนงาน
 • ระดับ 3 รุนแรง ด่าทอ ข่มขู่ หรือมีประเด็นการ ฟ้องร้องที่เกี่ยวกับกฎหมาย