รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2551(กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา)

 Award_Res51_สมเกียรติ จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผลงาน แผ่นยางธรรมชาติปูพื้นในคอกปศุสัตว์ จากโครงการ การพัฒนาแผ่นยางปูพื้นจากยางธรรมชาติเพื่อใช้ในงานปศุสัตว์
คณะผู้วิจัย
รศ.ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช (คณะกษตร ภาควิชาสัตวบาล)
ผศ.ดร.วิรัญญา แก้ววัฒนะ (คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี)
>> รายละเอียด