สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดีบุคคลดีเด่นด้านอารักขาพืช

สถาบันวิจัยและพัฒฯาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ บุคคลดีเด่นด้านอารักขาพืช ซึ่งเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อวงการอารักขาพืช สาขาต่าง ๆ จำนวน 4 ท่าน ประกอบไปด้วย

1. สาขาโรคพืช ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร
2. สาขากีฏและสัตววิทยา คุณชูวิทย์ ศุขปราการ
3. สาขาอารักขาพืช ดร.นวลศรี ทยาพัชร
4. สาขาวิศวกรรมเกษตร อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา

พิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ขอร่วมแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้