ผลพลอยได้จากสับปะรดมาเป็นอาหารโค

ผลพลอยได้จากสับปะรดมาเป็นอาหารโค สามารถนำมาใช้ประโยชน์ช่วยลดปัญหาของเสียจากโรงงาน เมื่อนำลูกสับปะรดเข้าสู่กระบวนการผลิตจะมีเศษเหลือจากการผลิตสับปะรดกระป๋อง คือ เปลือก แกน จุก และเศษเนื้อสับปะรดที่ได้จากการผลิตน้ำสับปะรด ส่วนต่างๆ เหล่านี้ยังมีน้ำตาลอยู่สูง และเราสามารถนำมาใช้เป็นอาหารโคเนื้อและโคนมได้เป็นอย่างดี ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเศษเหลือทิ้ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ดร.สุริยะ สะวานนท์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.(034)351-892

ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. และขอความกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามการให้บริการข้อมูล เพื่อการปรับปรุงต่อไปด้วยจะขอบคุณยิ่ง คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม