โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ” ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:30–16:30 น. ณ ห้อง 203 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity) และส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความปลอดภัยทางชีวภาพ การป้องกันอันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากรถึงแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานวิจัยตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ

จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/Qax1NmfAkBBxibiq9 (รับจำนวนจำกัด 90 คน) ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 หรือจนกว่ามีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายมาตรฐานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โทรศัพท์ 02-561-4892

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เงื่อนไข

  1.  ขอสงวนสิทธิ์การอบรมสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง