นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 15: NU RESEARCH AND INNOVATION TOWARDS SUSTAINED SOCIETY

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ “NU Research and Innovation Towards Sustained Society” นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562

วันที่จัดงาน

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

สถานที่จัดงาน

อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หัวข้อผลงานส่งนำเสนอรูปแบบ Oral/Poster Presentation ตามหัวข้อดังนี้

1. ด้านอาหาร สมุนไพร สุขภาพ
2. ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3. ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแหล่งประวิติศาสตร์
4. ด้านพลังงานและสมาร์ทกริตเทคโนโลยี
5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ด้านวิจัยประเมินผล ศึกษาพฤติกรรม
7. ด้านเกษตรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://conference.nu.ac.th/nrc15/
ติดต่อสอบถามที่ งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย
กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 8641, 0 5596 8715
E-mail: nrc@nu.ac.th

image01