ผลงาน R2R : 55 ปี ความร่วมมือนานาชาติด้านการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเผยแพร่ผลงานวิจัย (Routine to Research : R2R) เรื่อง “55 ปี ความร่วมมือนานาชาติด้านการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ซึ่งมีนายพิเชษฐ์ เทพสุวรรณ์ สังกัดงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ความรู้ต่อไป