สวพ.มก. ร่วมงาน “60 ปี วช. พัฒนาประเทศไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”

ผศ.ดร. วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี และร่วมชมงาน “60 ปี วช. พัฒนาประเทศไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 60 ปี ภายในงานมีการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานต่างๆ อีกมากมาย แบ่งโซนดังนี้

  • นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
  • นิทรรศการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 60 ปี
  • นิทรรศการลำน้ำกับชีวิต
  • นิทรรศการนำเสนอและจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานวิจัยและนวัตกรรม
  • กิจกรรมการฝึกบินโดรน และคลินิกรักสุขภาพ
  • นิทรรศการผลงานวิจัย และนวัตกรรมดีเด่น 60 ปี วช.

วันที่ 25-26 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)