รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2551 (กลุ่มงานวิจัยวิชาการและโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก)

 Award_Res51_jamrus_ จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผลงาน“โครงการงานวิจัยและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ให้มีขนาดของผลึกในระดับ
นาโน (Nano Crystal zeolites) และ มีรูพรุนขนาดกลาง (Nanoporous zeolites)
เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเคมี และปิโตรเคมี”
คณะผู้วิจัย
ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล และคณะ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และ ศูนย์นาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
>>ประกาศ , Poster