สวพ.มก. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัย กลุ่มสิ่งแวดล้อม

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัย กลุ่มสิ่งแวดล้อม

  • การสำรวจรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยในทะเลฝั่งตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตเพื่อประเมินผลกระทบจากแผ่นดินไหว หัวหน้าโครงการ : ผศ.ภาสกร ปนานนท์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์
  • ปริมาณน้ำในชั้นลิทโธสเฟียร์ใต้ประเทศไทยโดยการประเมินจากหินแปลกปลอม (xenoliths) ที่พบในหินอัลคาไลน์บะซอลต์ที่เป็นแหล่งของพลอยแซฟไฟร์และทับทิม หัวหน้าโครงการ : อ.ประหยัด นันทศีล ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์
  • การสะสมทางชีวภาพและการเพิ่มขึ้นของตะกั่วในห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศแหล่งน้ำไหล และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสัตว์หน้าดินต่อปริมาณตะกั่วในห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ : ผศ.รัฐชา ชัยชนะ ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม (รศ.ดร.บุญเสฐียร บุญสูง ผู้ร่วมวิจัยนำเสนอแทน)
  • ระบบการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย : รศ.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง
  • โครงการวิเคราะห์สถานภาพแหล่งน้ำ ความอุดมสมบูรณ์ และผลผลิตขั้นต้นของอ่างเก็บน้ำ หัวหน้าโครงการย่อย : รศ.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง
  • โครงการวิเคราะห์ลักษณะทางนิเวศวิทยาของทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ หัวหน้าโครงการย่อย : อ.ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์ ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง
  • โครงการวิเคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ด้านการประมงตามเวลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ หัวหน้าโครงการย่อย : ผศ.มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์ ภาควิชาการจัดการประมง  คณะประมง– 
  • โครงการวิเคราะห์สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของชุมชนประมงโดยรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ หัวหน้าโครงการย่อย : ผศ.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง
  • โครงการวิเคราะห์มาตรการทางการประมงและสมรรถนะของชุมชนต่อการจัดการประมงร่วมในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ หัวหน้าโครงการย่อย : รศ.จิราภัษ อัจจิมางกูร ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ