สวพ.มก. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัย กลุ่มฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัย กลุ่มฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

  • โรงเรือนปลูกพืชขนาดเล็กแบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อประชาชนสังคมเมืองในอนาคต หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ชัชวาล วงศ์ชูสุข ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
  • กระบวนการคัดแยกเมล็ดข้าวที่มีท้องไข่ด้วยการวัดการสะท้อนของเลเซอร์ หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ณัฐพร ฉัตรแถม ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
  • การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของยางพาราด้วยการเติมอนุภาคนาโนคาร์บอน หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
  • คุณสมบัติการส่งผ่านเชิงควอนตัมของแกรฟีนทรานซิสเตอร์บน ซิลิกอนคาร์ไบด์ หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.บำเหน็จ สุดชมโฉม ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
  • การศึกษาผลของฟิล์มซิลิกอนไดออกไซด์ชั้นล่างต่อผลึก เจอร์เมเนียมที่ปลูกโดยกระบวนการเหนี่ยวนำให้เกิดผลึกด้วยอะลูมิเนียมแบบสลับชั้น หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.สุรศักดิ์ เชียงกา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
  • ชีววัสดุโครงร่าง 3 มิติ (3-D) ของแคลเซียมฟอสเฟตกับพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้เพื่อเป็นนวัตกรรมวัสดุสังเคราะห์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ เหนี่ยวนำการเจริญเติบโตของกระดูก หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.วีรพัฒน์ พลอัน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
  • การพัฒนารีดิวซ์กราฟีน-ซิงค์ออกไซด์เพื่อย่อยสลายสารมลพิษในน้ำ หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ศิริกาญจนา ทองมี ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
    เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 554 (ห้องประชุมภาควิชาฟิสิกส์) ชั้น 5 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์