สวพ.มก. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัย กลุ่มวัคซีน และสัตวแพทย์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัย กลุ่มวัคซีน และสัตวแพทย์
โดยช่วงเช้า มีดังนี้
– การประเมินโปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นให้สุนัขสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคได้สูงและคงอยู่ได้นาน 1 ปี หัวหน้าโครงการ : นางสาวธรรมาพร พิจิตราศิลป์ ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก.
– ความชุกและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Plasmodium knowlesi ที่พบในลิงแสมที่สามารถติดต่อสู่คนในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ : อ.วนัท ศรีเจริญ ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก.
– การทดสอบการถ่ายเลือดในสุนัขด้วยเม็ดเลือดแดงที่ลดแอนติเจน หัวหน้าโครงการ : อ.พรพิมล เมธีนุกูล ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก.
– การศึกษาวิธีการตรวจหาเชื้อที่นำโดยเห็บแบบใหม่โดยการใช้เทคนิคชีวโมเลกุลค้นหาในตัวเห็บสุนัข (Rhipicephalus sanguineus) หัวหน้าโครงการ : อ.ศราวรรณ แก้วมงคล (ธนศิลป์) ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก.
– การศึกษาสมบัติของยีนในระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งขาวแวนนาไมที่ตอบสนองต่อโรคตายด่วนภายใต้สภาวะเครียดจากความร้อน หัวหน้าโครงการ : อ.ศิรินิตย์ ธารธาดา ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก.
– การศึกษาผลกระทบจากการติดพยาธิพยาธิใบไม้ในลำไส้ Echinostoma revolutum และประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิที่มีผลต่อการติดพยาธิในเป็ดไล่ทุ่งของประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : อ.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.
– การพัฒนาการเพาะเลี้ยงเชื้อ ทริปปาโนโซม ในห้องปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาชุดทดสอบ หัวหน้าโครงการ : อ.เกษริน ขำยิ่งเกิด ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
ช่วงบ่าย มีดังนี้
– การพัฒนาวิธีการให้วัคซีนทางการกินเพื่อป้องกันโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิลด้วยการใช้สาหร่ายปรับปรุงพันธุ์
– การพัฒนาวัคซีนจำเพาะต่อโรค Streptococcosis ในปลานิลด้วยเทคนิค Reverse vaccinology หัวหน้าโครงการ : ผศ.ศศิมนัส อุณจักร์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มก.
– การค้นหาเปปไทด์ชนิดวงเเหวนที่ยับยั้งการทำงานของไทโรซีนไคเนสของ EGFR เพื่อพัฒนาเป็นยารักษามะเร็ง มก.
– การศึกษาโอลิโกนิวคลิโอไทด์ที่จับแบบเกลียวสาม เพื่อยับยั้งเซลล์มะเร็ง หัวหน้าโครงการ : รศ.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มก.
– การศึกษาซีครีโตมในสาหร่าย Chlamydomonas reinhardtii และการสร้างสาหร่ายที่ผลิตโปรตีน VP28 ภายนอกเซลล์สำหรับการป้องกันโรคไวรัสตัวแดงจุดขาว
หัวหน้าโครงการ : ผศ.โชติกา หยกทองวัฒนา ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มก.
– การวิเคราะห์ปฎิสัมพันธ์ระดับโมเลกุลของโปรตีนที่แสดงออกต่อการตอบสนองต่อสารพวกอัลเคนและน้ำมันในยีสต์โมเดลสำหรับมลพิษชีวบำบัด หัวหน้าโครงการ : อ.นภพล ภู่พนิตพันธ์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มก.
– การศึกษาการชักนำให้เกิดสภาวะเครียดออกซิเดชั่นใน แบบจำลองกลุ่มเซลล์ร่วมกันสามมิติของมะเร็งเต้านม และผลของสารสกัดรำข้าวต่อ การลดสภาวะเครียดออกซิเดชั่นในแบบจำลองกลุ่มเซลล์มะเร็ง หัวหน้าโครงการ : อ.พิชามญชุ์ เกียรติวุฒินนท์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มก.
ณ ห้องประชุมภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์